Privacybeleid

Iedereen die zich aanmeldt bij mijn praktijk krijgt een eigen cliëntendossier. Ik gebruik hiervoor de computersoftware van Telasoft. Dit digitale dossier is alleen toegankelijk voor de behandelaar. Email met de cliënt vindt plaats via deze beveiligde software. Hiermee wordt voldaan aan de voorschriften van de privacywetgeving (AVG).

De cliënt heeft het recht om de gegevens die verzameld zijn in het kader van de intake en de behandeling in te zien. Bij voorkeur maakt u daarvoor een afspraak.

Uw huisarts wordt geïnformeerd over het begin en de afsluiting van de behandeling, mits u daarvoor toestemming gegeven heeft. Dat geldt ook voor informatie aan andere derden.

De zorgverzekeraar krijgt wel inzage in de “prestatie” maar niet in de diagnose of inhoud van de behandeling.

Hulpverleners die GBGGZ leveren, zijn verplicht bepaalde gegevens aan te leveren aan het DBC (diagnose behandel combinatie) Informatie Systeem (DIS). Deze gegevens zijn niet te herleiden tot individuele personen en worden via beveiligde routes overgedragen. Als de cliënt er bezwaar tegen heeft dat de gegevens aan DIS worden doorgegeven, kan de cliënt een privacyverklaring invullen.

Daarnaast moet informatie over het verloop van de behandeling (middels vragenlijsten) aangeleverd worden aan de Stichting Benchmark GGZ. Deze informatie wordt gebruikt om behandelaars informatie te geven over hun prestaties in vergelijking met die van anderen. Ook deze informatie is niet herleidbaar tot individuele personen die in behandeling zijn.
Uit beantwoording destijds door minister Schippers van SP-Kamervragen over ROM is gebleken dat er onvoldoende wettelijke grond is om ROM-data van patiënten aan te leveren aan SBG. Ik heb de aanlevering hiervan dan ook opgeschort.

 

 

PRIVACYSTATEMENT Psychologenprakijk Mirjam Dijk

Psychologenpraktijk Mirjam Dijk, gevestigd te Lemele en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08205808, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Psychologenpraktijk Mirjam Dijk met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Psychologenpraktijk Mirjam Dijk persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) patiënten;
 2. deelnemers aan bijeenkomsten van Psychologenpraktijk Mirjam Dijk;
 3. alle overige personen die met Psychologenpraktijk Mirjam Dijk contact opnemen of van wie Psychologenpraktijk Mirjam Dijk persoonsgegevens verwerkt

 

 1. Verwerking van persoonsgegevens

Psychologenpraktijk Mirjam Dijk verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 3. video- opnames tijdens sessies met toestemming van de patiënt en toepassingen van e-health

 

 1. Doeleinden verwerking

Psychologenpraktijk Mirjam Dijk verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;

 

 1. Rechtsgrond

Psychologenpraktijk Mirjam Dijk verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

 

 1. Verwerkers

Psychologenpraktijk Mirjam Dijk kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Psychologenpraktijk Mirjam Dijk persoonsgegevens verwerken. Psychologenpraktijk Mirjam Dijk sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

 1. Persoonsgegevens delen met derden

Psychologenpraktijk Mirjam Dijk deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Psychologenpraktijk Mirjam Dijk deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

 

 1. Doorgifte buiten de EER

Psychologenpraktijk Mirjam Dijk geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Psychologenpraktijk Mirjam Dijk ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 

 1. Bewaren van gegevens

Psychologenpraktijk Mirjam Dijk bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Psychologenpraktijk Mirjam Dijk hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;

 

 1. Wijzigingen privacystatement

Psychologenpraktijk Mirjam Dijk kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Psychologenpraktijk Mirjam Dijk gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 

 1. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Psychologenpraktijk Mirjam Dijk te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Psychologenpraktijk Mirjam Dijk door een e-mailbericht te sturen naar info@psychologenpraktijkmirjamdijk.nl

 

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Psychologenpraktijk Mirjam Dijk persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Psychologenpraktijk Mirjam Dijk door een e-mailbericht te sturen naar info@psychologenpraktijkmirjamdijk.nl Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).