Werkwijze

In de praktijk vinden  individuele behandelingen plaats,  gericht op volwassenen.  Aanmeldingen kunnen, na verwijzing van de huisarts, telefonisch worden gedaan, waarna een intakegesprek plaats vindt. Hierin wordt samen met u onderzocht wat er aan de hand is en volgt een behandelvoorstel. Op basis van de ernst van de klachten wordt er gekozen voor een door de overheid vastgesteld product: kort, middel of intensief, ieder met bijbehorende behandelduur. Als u akkoord bent met het behandelplan, kan de behandeling van start gaan.

Na het intakegesprek en na het afsluiten van de behandeling krijgt u een mail gestuurd met het verzoek om twee vragenlijsten in te vullen. Dit gebeurt in het kader van ROM (Routine Oucome Meadurement) en heeft als doel om de effectiviteit van de behandeling in kaart te brengen. Deze gegevens worden geanonimiseerd aangeleverd aan een landelijke databank. Ook wordt de cliënttevredenheid gemeten na afloop van de behandeling. Uit deze uitkomsten blijkt dat cliënten uitermate tevreden zijn over de behandeling en de bejegening.

Als GZ-psycholoog heb ik beroepsgeheim, wat betekent dat hetgeen u mij vertelt vertrouwelijk is. Uw huisarts wordt bij aanvang en beëindiging van de behandeling op de hoogte gesteld middels een brief, mits u daar geen bezwaar tegen heeft. Ook kan het zijn dat er tussendoor overleg plaats vindt met de huisarts. Informatie aan derden wordt alleen verstrekt wanneer u daar toestemming voor geeft.
Uw gegevens worden bewaard in een dossier welke, volgens de wettelijke voorschriften, 20 jaar bewaard wordt. U heeft het recht om deze gegevens in te zien. Bij voorkeur maakt u daarvoor een afspraak.

Volgens wettelijke voorschriften beschik ik over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Desgewenst kunt u deze inzien op de praktijk.  Daarnaast is mijn praktijk in november 2016 gevisiteerd door de LVVP en beschik ik over een geldig visitatiecertificaat, welke 5 jaar geldig is.